RENOVACIÓN DE CARNET DE CONDUCIR

Només has d'apropar-te al nostre centre amb el teu permís de conduir i DNI o passaport. Et realitzarem l'exploració sense esperes i atès pels nostres professionals.

LICENCIA DE ARMAS

Només has d'apropar-te al nostre centre amb el teu permís de conduir i DNI o passaport. Et realitzarem l'exploració sense esperes i atès pels nostres professionals.

PER Y titulos nauticos

Només has d'apropar-te al nostre centre amb el teu permís de conduir i DNI o passaport. Et realitzarem l'exploració sense esperes i atès pels nostres professionals.

RENOVACIÓ DEL CARNET DE CONDUIR

La legislació espanyola obliga a renovar el permís de conduir una vegada finalitzat el seu període de vigència.

QUE HAIG DE FER?

Només has d’apropar-te al nostre centre amb el teu permís de conduir i DNI o passaport. Et realitzarem l’exploració sense esperes i atès pels nostres professionals.

OFERTA RESERVA ONLINE: 45€ +TAXES DE TRÀNSIT*

DESCARREGAR TARIFESLa legislació espanyola obliga a renovar el permís de conduir una vegada finalitzat el seu període de vigència.

QUE HAIG DE FER?

Només has d’apropar-te al nostre centre amb el teu permís de conduir i DNI o passaport. Et realitzarem l’exploració sense esperes i atès pels nostres professionals.

OFERTA RESERVA ONLINE: 45€ +TAXES DE TRÀNSIT*

DESCARREGAR TARIFES

A TENIR EN COMPTE:

 • Pots tramitar la renovació del teu carnet fins a 3 mesos abans de la seva caducitat, sense perdre data de vigència.
 • No necessites portar fotografia.
 • Nosaltres ens encarreguem de tota la tramitació. Ja no és necessari que vagis a tràfic.
 • Pots tramitar la renovació del teu carnet fins a 3 mesos abans de la seva caducitat, sense perdre data de vigència.
 • No necessites portar fotografia.
 • Nosaltres ens encarreguem de tota la tramitació. Ja no és necessari que vagis a tràfic.
 • Surts amb un provisional, vàlid durant 90 dies, i en uns dies reps el carnet al teu domicili.
 • Sense cita prèvia
 • Surts amb un provisional, vàlid durant 90 dies, i en uns dies reps el carnet al teu domicili.
 • Sense cita prèvia
* Segons nova reglamentació, els ciutadans estrangers residents a Espanya, procedents d'algun país pertanyent a la UE, hauran de renovar/bescanviar el seu permís de conduir a partir del proper 19 de gener de 2015.

CIUTADANS ESPANYOLS

Quan haig de renovar el permís de conduir?

La legislació espanyola obliga a renovar el permís de conduir una vegada finalitzat el seu període de vigència.Cada Permís de Conducció té un període de vigència (veure període de vigència).La vigència dels permisos està condicionada al fet que el titular no hagi perdut totalment els seus punts i al fet que mantingui els requisits exigits per al seu atorgament.Igualment el període de vigència de les diverses classes de permís podrà reduir-se si, al temps de la seva concessió o de la pròrroga de la seva vigència, es comprova que el seu titular pateix malaltia o deficiència que, si ben de moment no impedeix aquella, és susceptible d'agreujar-se.Causes que impedeixen la renovació:a) La privació per resolució judicial del dret a conduir vehicles a motor i ciclomotors.b) La intervenció; mesura cautelar o suspensió del permís o llicència, tant s'hagin acordat en via judicial o administrativa.

Quin és el període de vigència?

El permís de la classe B té un període de vigència de 10 anys fins als 65 anys. A partir dels 65 anys la vigència és de 5 anys.Els permisos de les classes BTP, C1, C1 + I, C, C + I, D1, D1 + I, D i D + I:*La vigència és de 5 anys mentre el seu titular no compleixi els 65 anys d'edat.*A partir dels 65 anys el període de vigència serà de tres anys.

Quan puc realitzar la meva renovació del permís de conduir?

La sol·licitud de pròrroga del permís o llicència pot presentar-se tres mesos abans a la data de la pèrdua de vigència.Avançar la presentació de la sol·licitud no suposa, en cap cas, pèrdua de dies de validesa, ja que la pròrroga es començarà a aplicar des de la data en què l'autorització que es vol renovar perdia la vigència.

Puc renovar el meu carnet si ja ha caducat? I si fa molts anys?

El titular del permís o llicència, la vigència de la qual hagi caducat, podrà obtenir la pròrroga, quedant dispensat de realitzar les proves de control de coneixements i les de control d'aptituds i comportaments.No importa quant temps hagi transcorregut des de la seva caducitat. Actualment és possible renovar-ho sense problemes i sense costos afegits.

Tinc problemes de visió i/o una malaltia crònica, puc renovar el meu permís de conduir?

Per descomptat, però hauràs de portar un informe del teu metge o oftalmòleg que acrediti el teu estat de salut/visió.

CIUTADANS COMUNITARIS

Segons nova regulació de finals 2014, i d’acord amb les directrius europees, és necessari que totes aquelles persones amb permís de conducció comunitari i residents a Espanya, renovin/canviïn el seu permís de conducció a Espanya, en els següents casos:

a) Els titulars dels permisos de conducció comunitaris que hagin caducat o propers a caducar.

b) Els titulars dels permisos de conducció comunitaris indefinits o amb un termini de vigència superior a 15 anys per a permisos del Grup 1 ( AM,A1,A2, A, B i BE) o un termini superior a 5 anys per a permisos del Grup 2 (BTP, C1, C1I, C, CE, D1, D1I, D, DE), sempre que, tinguin la residència legal a Espanya transcorreguts dos anys des del 19 de gener de 2013, o anterior.Segons nova regulació de finals 2014, i d’acord amb les directrius europees, és necessari que totes aquelles persones amb permís de conducció comunitari i residents a Espanya, renovin/canviïn el seu permís de conducció a Espanya, en els següents casos:

a) Els titulars dels permisos de conducció comunitaris que hagin caducat o propers a caducar.

b) Els titulars dels permisos de conducció comunitaris indefinits o amb un termini de vigència superior a 15 anys per a permisos del Grup 1 ( AM,A1,A2, A, B i BE) o un termini superior a 5 anys per a permisos del Grup 2 (BTP, C1, C1I, C, CE, D1, D1I, D, DE), sempre que, tinguin la residència legal a Espanya transcorreguts dos anys des del 19 de gener de 2013, o anterior.

OBTENCIÓ DEL CARNET DE CONDUIR

Per a l’obtenció del permís de conduir, és necessari reunir les aptituds psicofísiques requerides en relació amb la classe de llicència que se sol·liciti.

Necessitaràs presentar a la teva auto-escola (prefectura provincial de trànsit) un certificat mèdic que acrediti aquestes aptituds.

QUE HAIG DE FER?

Apropar-te al nostre centre amb el teu DNI o passaport. Et realitzarem l’exploració sense esperes i atès pels nostres professionals.

Si disposes d’algun altre permís de conducció, has de portar-ho.

OFERTA RESERVA ONLINE: 40€

descarregar tarifesPer a l’obtenció del permís de conduir, és necessari reunir les aptituds psicofísiques requerides en relació amb la classe de llicència que se sol·liciti.

Necessitaràs presentar a la teva auto-escola (prefectura provincial de trànsit) un certificat mèdic que acrediti aquestes aptituds.

QUE HAIG DE FER?

Apropar-te al nostre centre amb el teu DNI o passaport. Et realitzarem l’exploració sense esperes i atès pels nostres professionals.

Si disposes d’algun altre permís de conducció, has de portar-ho.

OFERTA RESERVA ONLINE: 40€

descarregar tarifes

A TENIR EN COMPTE:

 • Et lliurem al moment l’informe mèdic necessari per a l’obtenció del permís de conduir.
 • Només has de portar el teu DNI o passaport, i les ulleres (si les necessites)
 • Sense cita prèvia.
 • Et lliurem al moment l’informe mèdic necessari per a l’obtenció del permís de conduir.
 • Només has de portar el teu DNI o passaport, i les ulleres (si les necessites)
 • Sense cita prèvia.
 • Surts amb un provisional, vàlid durant 90 dies, i en uns dies reps el carnet al teu domicili.
 • Sense cita prèvia
 • Surts amb un provisional, vàlid durant 90 dies, i en uns dies reps el carnet al teu domicili.
 • Sense cita prèvia
LLICÈNCIA D'ARMES

Per obtenir o renovar qualsevol llicència d’armes, serà necessari que aportacions un certificat mèdic expedit per un Centre de Reconeixements Mèdics.

 • OFERTA RESERVA ONLINE: 50

descarregar tarifesPer obtenir o renovar qualsevol llicència d’armes, serà necessari que aportacions un certificat mèdic expedit per un Centre de Reconeixements Mèdics.

 • OFERTA RESERVA ONLINE: 50

descarregar tarifes

A TENIR EN COMPTE

 • Realitzem i et lliurem a l’acte el certificat d’aptituds psicofísiques. obligatori per a l’obtenció o renovació de la llicència d’armes.
 • Només has de portar el teu DNI.
 • Necessitaràs una fotografia de carnet, que et podem fer nosaltres o bé portar tu.
 • Realitzem i et lliurem a l’acte el certificat d’aptituds psicofísiques. obligatori per a l’obtenció o renovació de la llicència d’armes.
 • Només has de portar el teu DNI.
 • Necessitaràs una fotografia de carnet, que et podem fer nosaltres o bé portar tu.
 • Sense cita prèvia.
 • Sense cita prèvia.

TIPUS DE LLICÈNCIES:

1. Tipus B - pistoles i revòlvers

Han de renovar-se cada 3 anys. A partir dels 60 anys s’haurà de visar cada 2 anys, prèvia aportació de l’interessat de l’informe favorable, expedit per un centre de reconeixement autoritzat. A partir dels 70 s’haurà d’efectuar la renovació de manera anual.

InstanciaHan de renovar-se cada 3 anys. A partir dels 60 anys s’haurà de visar cada 2 anys, prèvia aportació de l’interessat de l’informe favorable, expedit per un centre de reconeixement autoritzat. A partir dels 70 s’haurà d’efectuar la renovació de manera anual.

Instancia

2. Tipus C - Armes per a vigilància i guarderia

La llicència d’armes tipus C empara les armes de foc de les categories 1ª, 2ª.1 i 3ª.2, o les armes de guerra a les quals es refereix l’apartat 3 de l’article 6 del Reglament d’Armes, segons el servei a prestar.Aquesta llicència està reservada als vigilants de seguretat i escortes privats de les empreses de seguretat, als vigilants d’explosius i als guardes rurals.Les llicències de tipus C tindran validesa exclusivament durant el temps de prestació del servei de seguretat determinant de la seva concessió i mancaran de validesa quan els seus titulars es trobin fos de servei.La vigència de les llicències estarà condicionada al manteniment dels requisits exigibles per al seu atorgament. Els òrgans competents per a la seva expedició poden comprovar a qualsevol moment tal manteniment i, en cas contrari, procediran a revocar-les.En les llicències d’armes tipus C s’ha d’actualitzar la fotografia del document cada 5 anys.

InstanciaLa llicència d’armes tipus C empara les armes de foc de les categories 1ª, 2ª.1 i 3ª.2, o les armes de guerra a les quals es refereix l’apartat 3 de l’article 6 del Reglament d’Armes, segons el servei a prestar.Aquesta llicència està reservada als vigilants de seguretat i escortes privats de les empreses de seguretat, als vigilants d’explosius i als guardes rurals.Les llicències de tipus C tindran validesa exclusivament durant el temps de prestació del servei de seguretat determinant de la seva concessió i mancaran de validesa quan els seus titulars es trobin fos de servei.La vigència de les llicències estarà condicionada al manteniment dels requisits exigibles per al seu atorgament. Els òrgans competents per a la seva expedició poden comprovar a qualsevol moment tal manteniment i, en cas contrari, procediran a revocar-les.En les llicències d’armes tipus C s’ha d’actualitzar la fotografia del document cada 5 anys.

Instancia

3. Tipus D - armes llargues ratllades per a caça major

Tenen una validesa de 5 anys. Les persones majors de 60 anys necessitaran visar-la cada 2 anys i les majors de 70 anys s’hauran de renovar amb caràcter anual.

InstanciaTenen una validesa de 5 anys. Les persones majors de 60 anys necessitaran visar-la cada 2 anys i les majors de 70 anys s’hauran de renovar amb caràcter anual.

Instancia

4. Tipus I - armes de tir esportiu i escopetes de caça

Vigència de 5 anys. A partir dels 60 anys s’haurà de visar cada 2 anys, prèvia aportació de l’interessat de l’informe favorable, expedit per un centre de reconeixement autoritzat. A partir dels 70 s’haurà d’efectuar la renovació de manera anual.

InstanciaVigència de 5 anys. A partir dels 60 anys s’haurà de visar cada 2 anys, prèvia aportació de l’interessat de l’informe favorable, expedit per un centre de reconeixement autoritzat. A partir dels 70 s’haurà d’efectuar la renovació de manera anual.

Instancia

5. Tipus F - armes per a ús en camps, galeries i polígons de tir

Termini de validesa de la llicència 3 anys; aquells esportistes que, excepte casos excepcionals, no hagin realitzat durant un any activitats esportives, perdran la llicencia tipus F.

InstanciaTermini de validesa de la llicència 3 anys; aquells esportistes que, excepte casos excepcionals, no hagin realitzat durant un any activitats esportives, perdran la llicencia tipus F.

Instancia

DOCUMENTACIÓ QUE S'HA D'APORTAR A LA GUÀRDIA CIVIL:


VER MODELVER MODEL

PER I TÍTOLS NÀUTICS

Els títols nàutics han de renovar-se cada 10 anys, excepte les persones majors de 70 anys, que hauran de renovar cada 5 anys.

Les sol·licituds s’hauran de presentar a: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Oferta reserva online: 50

descarregar tarifesEls títols nàutics han de renovar-se cada 10 anys, excepte les persones majors de 70 anys, que hauran de renovar cada 5 anys.

Les sol·licituds s’hauran de presentar a: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Oferta reserva online: 50

descarregar tarifes

A TENIR EN COMPTE

 • Realitzem i et lliurem en l’acte el certificat d’aptituds psicofísiques obligatori per a l’obtenció o renovació del teu títol de patró..
 • Només has portar el teu DNI.
 • Necessitaràs una fotografia de carnet, que et podem fer nosaltres o bé portar tu.
 • Realitzem i et lliurem en l’acte el certificat d’aptituds psicofísiques obligatori per a l’obtenció o renovació del teu títol de patró..
 • Només has portar el teu DNI.
 • Necessitaràs una fotografia de carnet, que et podem fer nosaltres o bé portar tu.
 • Realitzem i et lliurem en l’acte el certificat d’aptituds psicofísiques obligatori per a l’obtenció o renovació del teu títol de patró..
 • Només has portar el teu DNI.
 • Necessitaràs una fotografia de carnet, que et podem fer nosaltres o bé portar tu.
 • Realitzem i et lliurem en l’acte el certificat d’aptituds psicofísiques obligatori per a l’obtenció o renovació del teu títol de patró..
 • Només has portar el teu DNI.
 • Necessitaràs una fotografia de carnet, que et podem fer nosaltres o bé portar tu.

QUINS TÍTOLS D'EMBARCACIÓ ESPORTIVA HAIG DE RENOVAR?

1. Patró per a Navegació Bàsica (PNB)

Govern d'embarcacions d'esbarjo de fins a 8 metres d'eslora si són de vela i fins a 7,5 metres d'eslora si són de motor, amb la potència de motor adequada a la mateixa. A més, podran governar motos nàutiques.

2. Patró d'Embarcacions d'Esbajo (PER)

Govern d'embarcacions d'esbarjo, a motor o a motor i vela, fins a 12 mts. d'eslora i potència de motor adequada, per a navegacions realitzades entre la costa i la línia de 12 milles paral·lela a la mateixa. Així com la navegació *interinsular en els arxipèlags balear i canari.

3. Patró de lot

Govern d'embarcacions d'esbarjo, a motor o a motor i vela, fins a 20 mts. d'eslora i potència de motor adequada, per a navegacions realitzades entre la costa i la línia de 60 milles paral·lela a la mateixa.

4. Capità de lot

Govern d'embarcacions d'esbarjo, a motor o a motor i vela, sense limitació alguna.